X

OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST V ZAVODU NOVO MESTO

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto (Zavod Novo mesto) objavlja 2 (dve) prosti delovni mesti:

1. SNAŽILEC II / SNAŽILKA II

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

- popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z več izkušnjami pri opravljanju podobnih del.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.

Opis del in nalog delovnega mesta:

- dnevno čisti in pospravlja poslovne in prireditvene prostore zavoda,
- čisti steklene in druge površine ter pohištvo in drugo opremo zavoda
- čisti in razkužuje sanitarije ter jih oskrbuje z milom, toaletnim papirjem, brisačami
- prezračuje prostore
- vzdržuje lončnice
- zapira okna in vrata oziroma zaklepa vrata po končanem poslovanju zavoda in po koncu svojega dela
- preverja, ali so vodovodne pipe zaprte, luči, ventilatorji itd. ugasnjeni
- odnaša odpadke
- obvešča hišnika in vodstvo zavoda o okvarah, ki jih odkrije
- generalno čisti prostore
- skrbi za pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi (čistila, stroji, oprema)
- dnevno skrbi za čistočo v čajnih kuhinjah
- pomiva posodo ter skrbi za čistočo strojev in teh prostorov
- ustrezno in racionalno uporablja pralna sredstva, čistila, stroje in naprave
- z vodstvom zavoda se posvetuje v zvezi z izvedbo dela
- druga dela in naloge po naročilu nadrejenih.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba  pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu ter priložena ustrezna dokazila, ki to potrjujejo,

3. izjavo o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas za dobo enega leta z možnostjo sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s poskusnim delom v trajanju 1 meseca.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – ČISTILKA II« na naslov:

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto,

in sicer v roku 3 dni po objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in spletni strani Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@kcjt.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. 041 690 064 pri Andreju Jeričku.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO NOVO MESTO

 

Kako do nas